BREAKING NEWS

Lữ Đoàn 170 – Hà Tu – Quảng Ninh

Lữ Đoàn 170 – Hà Tu – Quảng Ninh

Dự án Lữ Đoàn 170 – Hà Tu – Quảng Ninh

Một số hình ảnh tiêu biểu: